Upozornění při doručování zasilatelem FOFR/Toptrans/PPL

Pokud jste při objednávce zvolili jako zasilatele společnost FOFR/Toptrans/PPL, prosíme projděte si velmi pozorně platné zasilatelské podmínky. Jsou platné pro všechny zasilatele. Těmi se musíme řídit i my. Důležité pasáže jsme zvýraznili; a má se tedy za to, že jsme vás řádně poučili, tedy zajistili vše potřebné pro případ, že by mohlo dojít k reklamačnímu řízení. Ve zkratce v bodech níže:

  • Příkazce (tj. my, společnost NÁBYTEK WOOOOOO.CZ s. r. o.) je dle části VII. Dodací podmínky povinen poučit příjemce (tj. vás), aby při doručování zkontroloval stav zásilky a případné nedostatky uvedl při doručení do mobilního terminálu. V případě, že příjemce převezme zásilku bez uvedení výhrad do mobilního terminálu, má se zato, že převzal úplnou a neporušenou zásilku.
  • Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné poškození, je příkazce povinen zajistit, aby tato skutečnost byla zapsána při doručení do mobilního terminálu s konkretizací poškození.
  • Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, které odhalíte až po rozbalení zásilky, je příkazce dle části XV. Uplatňování nároků, reklamace povinen tuto skutečnost oznámit zasilateli ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, nepočítaje v to neděle a uznané svátky. Den doručení se považuje za 1. den lhůty.
  • Pokud příkazce nesplní výše zmíněné povinnosti, je zasílatel oprávněn zamítnout reklamaci z důvodu neprokázání škody.
  • Pokud tedy bude příjemcem zjištěno poškození zásilky, je příkazce povinen zajistit uchování obalu zásilky. Současně je povinen umožnit ohledání zásilky zasílatelem a také zástupcem pojišťovny zasílatele.
  • Pokud příkazce nepředloží k reklamaci potřebné materiály prokazující vznik, rozsah a výši škody, bude zasílatelem vyzván k jejich doplnění ve lhůtě do deseti dnů. Po dobu od odeslání výzvy k doplnění reklamace do jejího doplnění neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Pokud příkazce ve lhůtě deseti dnů nedoplní neúplně podanou reklamaci, je zasílatel oprávněn reklamaci zamítnout.

A nyní trochu lidsky

Od 5. 5. 2021 každou zásilku, kterou přepravuje zasilatel, viditelně označujeme níže uvedeným grafickým a textovým upozorněním. Pokud se jím budete držet, případnou reklamaci společně zvládneme. Děkujeme.

Pozor při přebírání zásilky